Shiur Sukkah 9b 8/25/20

BS”D

Sukkah 9a-b

Elul 5, 5780. August 25, 2020

1 The issue of a stolen Sukkah. 

We discussed the possible scenarios:

A- Moving into someone’s Suka. Issue- that’s not defined as stealing since ‘land’ cannot be stolen. קרקע אינה נגזלת. 

Foraging or stealing: Can you pick your neighbour's overhanging fruit? - ABC News

B- Stealing the סכך. Issue- That’s גזילה Min HaTorah, but the חכמים enacted that one does not need to return the actual סכך but only to pay for the monetary value of the theft. This was to enable תשובה for someone who stole a beam and built it into his house. Requiring him to destroy his home would hinder his תשובה.  (Suka 31a, Gittin 55a)

ועל המריש הגזול שבנאו: תנו רבנן גזל מריש ובנאו בבירה ב”ש אומרים מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו

וב”ה אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השבין

C- Stealing a Sukkah that is on a wagon. He would be required to return it since it does not ruin his house. Such a scenario would indeed be considered a סוכה גזולה. 

Horse and Buggy Sukkah in Chicago , 2011 | Horse and buggy, Horses, Chicago

D- Someone builds a Sukkah on property that is not his. The owner comes along and ousts him. He then uses this Sukkah. This would also be considered a  סוכה גזולה.

2- A סוכה גזולה is not Kosher as our Gemara derives it from the פסוק.

חג הסוכות תעשה לך

Now comes the question of the ראשונים as to why is there a need for a פסוק  since it would be invalid regardless, due to the rule of מצוה הבאה בעבירה. 

This question is one of the famous ‘Gemara Trivia Questions’ for which a multitude of answers are offered. 

3- We mentioned the Minchas Chinuch (325) answer:

ונ”ל דהנה שני מינים יש במצות עשה א’ שהוא חיוב אקרקפתא דכל איש מישראל כמו תפילין ואתרוג ואכילת מצה ומצוה כזו אם מקיים אותה עושה רצון הבורא ית’ ויתעלה כי כן צוה לו המלך ב”ה ואם מבטל המצוה ואינו מניח תפילין או שלא נטל לולב ביטל המצוה ועשה נגד רצונו ית’ וענוש יענש. ויש מצות שאין חיוב לעשותם כגון ציצית דהתורה לא חייבה אותו ללבוש בגד של ד’ כנפות ואם רוצה הולך בלא בגד של ד’ כנפות ואינו נגד רצון הבורא ב”ה. אך אם מביא עצמו לידי חיוב שבכיון לובש ד’ כנפות לקיים מצות ציצית זה דרך הטוב וישר הכלל אם מקיים מצוה זו עושה רצון הבורא ב”ה אבל אם אינו מקיים מצוה אינו עובר על רצונו רק דאינו מקיים המצוה.

Mitzvos can be classified into two types:

A – Obligatory Mitzvos. Such as eating Matzah or hearing Shofar. 

Metal plate with matzah or matza, Kiddush Cup, Shofar horn on a light background presented as a Passover seder feast or meal with copy space. Jewish Stock Photo - Alamy

B – Non obligatory ones. Meaning that there is no requirement to perform the act of the Mitzvah. 

History of the Chabad Tallis | Ben's Tallit Shop

Such as wearing a four cornered garment with Tzitzit. The Mitzvah only kicks in if one wears a four cornered בגד he must then tie Tzitzit on all four corners. Another example is מעקה. 

Sitting in a Sukkah, has both types above. How? 

On the first night of Yom Tov one must sit and eat in the Sukkah. Type A above. 

Other than the first night of Yom Tov, one is not obligated to sit in a Sukkah. It is only if one wants to eat he then must do so while inside a Sukkah. Type B above. 

So, posits the Minchas Chinuch, on the first night, if one were to use a stolen Sukkah, since it is an obligatory Mitzvah, meaning that he is commanded to do so, being that he is using a stolen Sukkha, contrary to the will of Hashem, it’s as if he is not sitting in a Sukkah. 

Conversely, during the rest of the Yom Tov, since there is no commandment to sit in a Sukkah, and he is sitting in a stolen Sukkah only because he wants to eat, so while we say that he didn’t perform a Mitzvah (since it’s stolen) we cannot say that he ate outside a Sukkah! 

אבל במצות שאינם חיובית כגון ציצית וסוכה בשאר ימי החג אם הם באים בעבירה אמת דלא קיים רצון הבורא ב”ה כי אין זה רצונו ית’ אבל מכל מקום לא ביטל המצוה רק דלא קיים וה”ל כמי שאינו לובש בגד כלל או לא אכל כלל

In other words: When the Torah wants one to do something and he does it with a stolen object it is contrary to the idea of the Mitzvah and he basically did nothing

On the other hand, if there is no commandment to do it, then doing it with a stolen object is considered ‘doing it’ but incorrectly. 

So it follows that on the days when sitting in a Sukkah is not obligatory, the Mitzvah is the שלילה of not eating outside the Sukkah. So even if he eats in a stolen Sukkah, being his action is not directly contrary to the will of Hashem, he does not do the Mitzvah but neither is he eating outside the Sukkah!

כי באמת הוא לובש ציצית ואוכל בסוכה אך שאינו לרצון לפניו ית’ ה”ל כאילו לא קיים המצוה אבל לא נוכל לדון אותו כאלו ביטל המצוה כיון דמ”מ עושה המצוה –  עיין ותבין

So, concludes the Minchas Chinuch, if not for the פסוק, using a stolen Sukkah on Yom Tov, other than the first night, we would think that he (didn’t perform a the Mitzvah, he) nevertheless  didn’t eat outside a Sukkah. 

We also mentioned the example of the לקח טוב based on the מנחת חינוך. 

see Klal 12, page 58

Google Street View Helps MIT Rank City Tree Canopies – MeriTalk State & Local

4- We went on to the Mishna of 9b, concerning a Sukkah that is under a tree. 

There is much to discuss here and we will bl”n continue. 

We concentrated on Rashi’s opinion on the following scenario:

One builds a Suka that is 10’ x 10’. By covering 51% of such a Sukkah with סכך it is Kosher. צלתא מרובה מחמתה. 

He then covers only 40% of the Sukkah with leaves. 

He then adds 20% of ivy that is still attached to the ground. סכך פסול. 

Lush climbing plants in a pergola, in a ... | Stock image | Colourbox

He mixes the two leaf types and they are not discernible/distinguishable.

So now, using this combination, the Sukkah is covered 60%.  צלתא מרובה מחמתה. 

According to Rashi, such a Sukkah is Kosher. 

In other words the non Kosher סכך, being that its ratio to the Kosher סכך is 20% vs 40%, we apply the rule of ביטול ברוב.

One is even allowed to do this לכתחילה (because there is no Issur here)!

בהגה”ה

 ולפיכך מותר לערב ולבטל סכך פסול בכשר לכתחילה, משא”כ בשאר איסורין שאין מבטלין איסור לכתחילה, לפי שאין שם איסור כלל על המיעוט הפסול המעורב בכשר.

See here Alter Rebbe’s SO. OC 626, 9. 

Shiur Sukkah 8b (2)- 9a 8/18/20

BS”D

Suka 8b (2)- 9a

Menachem Av 28, 5780. August 18, 2020

1- We continued to learn about a Sukkah that was made by individuals that are not obligated to sit in a Sukkah.  

גנב”ך

גוים

נשים

בהמות 

כותים

The third one is בהמות? Was it built by humans for the purpose of בהמות?

The Very Crowded Sukkah - Kindle edition by Kimmelman, Leslie ...

We mentioned that the ערוך לנר comments that all these four seem to have in common in that they were built by non obligated individuals.  So perhaps it was built by animals. Such as by monkeys.

1959 MONKEY HUMOR Chimpanzee PLUMBER Tools Plunger Handyman Animal Photo Art

2- We moved on to 9a. To recap from last week: 

The Machlokes between Beis Shammai and Beis Hillel if the construction of a Sukakh needs to be לשמה.  According to Beis Shammai a focused attempt needs to be present when building a Sukkah. If this מחשבה is not present, the Sukkah is invalid for use. 

Conversely, Beis Hillel’s opinion is that no intent is needed. So if one buy a house from a non-Jew and he finds a gazebo that has walls and is covered with branches -סכך – it is good for Suka use. The הלכה is like Beis Hillel. The Yerushalmi writes that even according to Beis Hillel ones need some ‘input’, a חידוש to Kosherize such a Suka. Such as rearranging a bit of the Schach. 

Pergola - Wikipedia

 

8' x 14' Cedar 2-Beam Pergola sukkah | Pergola, Patio design ...

3- We discussed the novel question from the Avnei Nezer. The Gemara seems to imply that Beis Hillel needs a special Posuk to teach us that לשמה is not required for the building of a Sukkah. Without this Posuk even Beis Hillel would agree that לשמה is required? 

But why asks the אבני נזר. Oc 13, 33. The building of a Sukkah must occur before Yom Tov. Prior to any obligation of the Mitzvah.

He compares this to one writing a Get for a woman before he marries her.  Such a Get is invalid because it’s not לשמה. Why? ‘Something that is done prior to it being possible is not considered לשמה’. 

Are we putting the cart before the horse? Are the traditional ...

 

To be discussed further bl”n.

5- The Gemara brings up the topic of the prohibition of using the  Sukkah during Yom Tov for personal use. 

We mentioned the machlokes if this איסור applies to the סכך or the walls as well. רמב״ם והרא״ש.

6- We spoke about this קדושה that disappears as soon as Yom Tov is over. 

Havdalah Painting - Havdalah by Mordechai Edel

7- Discussed why sitting in a Sukkah during a rain, when one is not obligated to do so (הדיוט), is not considered to be ‘using’ the Sukkah for ‘personal’ use. Additionally why isn’t it בל תוסיף??

Let it Rain (in the Sukkah) - YouTube

8- Story of Reb Yonasan ben Uzziel. Suka 29a.

The great and famous sage Hillel had eighty most distinguished disciples; thirty of them were said to be worthy to enjoy the Divine Presence as Moses did; another thirty were said to be great enough to have stopped the sun in its path as Yehoshua did; the remaining twenty were “in the middle.” The greatest of all of Hillel’s disciples was Jonathan ben Uzziel; the smallest among them was Rabban Yochanan ben Zakkai, who was familiar with all the hidden secrets of the holy Torah.

Thus our Sages described the greatness of Hillel and his disciples. And from the greatness of Hillel’s smallest disciple Rabban Yochanan ben Zakkai, we can imagine the greatness of Hillel’s greatest disciple Rabbi Jonathan ben Uzziel!

The Sages related that when Rabbi Jonathan ben Uzziel was busy studying the holy Torah, a bird flying over him at that moment would be burned!

Holy Spirit & Fire – wiserthansolomon

 

So the famous question is, what happened when Hillel himself, the Rebbe of Reb Yonatan, was busy studying? 

Some say that everything around him would be burned!

Nuclear Explosion | Ready.gov

We mentioned the vort of the Kotzker Rebbe:

His answer: Nothing! 

Greatness is peaceful and tranquil!

 

Shiur Sukkah 8b 8/10/20

BS”D

Suka 8b

Menachen Av 21, 5780. August 10, 2020

 

1- Having concluded the mathematical page of Suka we mentioned the suggestion repeated in the name of the GR”A or others regarding the number of Pi. π. 

Triple Berry Pi Day Pie Recipe by Pillsbury

See here. And here. Interesting stuff. 

הגאון מוילנא מסביר שרמז ליחס בין הקבוע פאי ובין המספר 3 המובא בפסוק – יחס השווה בקירוב למספר 1.0472 (1.0472=3:3.14), נרמז בקרי וכתיב של המילה וקוה שנכתבת וקוה ונקראת וקו, אם נבדוק את היחס בין הגימטריה של המילה קוה (111) למילה קו (106) נקבל שוב את המספר 1.0472 בקירוב, הדבר הנרמז כאן הוא שעל אף שלמעשה היה ראוי לכתוב את המספר המלא של הקבוע פאי, לצורך נוחות הקריאה נכתב רק העיגול של המספר.

2- We jumped ahead a bit to 9a to get an understanding of the parameters that create a Kosher Sukkah. 

Firstly, there is the Machlokes between Beis Shamai and Beis Hillel if the construction of a Sukkah needs to be לשמה.  According to Beis Shamai a  focused attempt needs to be present when building a Sukkah. If this מחשבה is not present, the Sukkah is invalid for use. 

Building The Sukkah | Chabad Ilford

Conversely, Beis Hillel’s opinion is that no intent is needed. So if one buy a house from a non-Jew and he finds a gazebo that has walls and is covered with branches -סכך – it is good for Suka use. The הלכה is like Beis Hillel. 

Gazebo made from branches and vines. Simply Beautiful! #Padgram

3- The Yerushalmi quoted by Tosfos. Despite Beis Hillel stating that the building of the Sukkah does not require לשמה, nevertheless ones need some ‘input’ a חידוש to Kosherize such a Sukkah. Such as rearranging a bit of the Schach. Such is indeed the Halachah. See here

See מגן אברהם and ט”ז there that discuss other topics we touched upon; if this Chiddush need to be in the walls in addition to the סכך and more.

Potters Hut (con immagini)

Potters Hut

4- We reverted back to 8b where the Gemara discusses a hut that leads into another hut. The topic is regarding a person that lives in a Kosher Sukkah all year if he can use this structure on Sukkos.
Why not? It’s not ‘noticeable’ that his sitting there is for the Yom Tov of Sukos. מינכרא מילתא.

Harry Potter Gingerbread House | Gingerbread house, Gingerbread ...

5- These two huts, the inner one and the outside one are labeled in our Gemara as פנימיות וחיצוניות. It’s a good trivia question for בחורים as to where in Sha”s do we find these expressions from Chassidus mentioned in Sha”s. 

[In a previous Shiur we asked as to where the words עשר ספירות are mentioned in the Alter Rebbe’s Shulchan Aruch]. 

6- Being that the Shiur took place on the 21st of Av, we mentioned an interesting observation of Reb Levik on Tanya chapter 37.   See here #22.

Though it is indeed a great descent, a veritable exile for the soul;

כי גם שיהיה צדיק גמור, עובד ה׳ ביראה ואהבה רבה בתענוגים

for even if it become, in this world, a perfect tzaddik, serving G‑d with fear and abundant love of delights,

לא יגיע למעלות דביקותו בה׳ בדחילו ורחימו בטרם ירידתו לעולם הזה החומרי, לא מינה ולא מקצתה 

it will not attain to the quality of its attachment to G‑d with fear and love that the soul experienced prior to its descent into this corporeal world, nor even [to] a fraction of [its earlier fear and love].

ואין ערך ודמיון ביניהם כלל, כנודע לכל משכיל, שהגוף אינו יכול לסבול כו׳

In fact, there is no comparison or similarity whatever between them — between the love and fear of G‑d experienced by a soul on earth, and that of the soul above; [for] as is obvious to every intelligent man, the body could not bear etc. a love and fear of such intensity as the soul experienced above, in the spiritual realms.

The KGB's Belated Apology for the Persecution and Death of the ...

Reb Levik explains the change of languages the Alter Rebbe uses to describe the difference between the אהבה ויראה of a living Tzadik and the דחילו ורחימו  of this same Tzadik prior to him being born. 

The Alter Rebbe begins with לשון הקודש – אהבה ויראה, and concludes with דחילו ורחימו  which is Aramaic. 

In short – Aramaic is translating the Hebrew. So in a sense the לשון קודש is the פנימיות.  The Aramaic is חיצוניות. 

So the Alter Rebbe is saying that even the best a living Tzadik can attain, the highest level of love and fear בפנימיות is less than the love and fear that he had prior to being born. Less even that the חיצוניות level of his love and fear before descending to this world. 

 

shiur Suka 7b- 8a 8/4/20

 BS”D 

Suka 7b- 8a. 

14 of Menachem Av, 5780 – August 4th 2020

Some short notes on the past 3 Shiurim. 

We covered the famous ‘page of math’ that frightens many from learning Meseches Suka. 

ב”ה נכנסנו בשלום ויצאנו בשלום…..

1- The topic is a round Suka and the calculation of its minimum square area. 

Reb Yochanon said that it is the circumference of ‘24 people’. 

Business People Sitting In Circle Of Office Chairs In Field Stock ...

Assumption that he meant 24 Amos. Meaning 8 Amos in diameter. Based on the principle (rounded off) of Pi. π

Explore the Mysterious Number Pi (π) | STEM Little Explorers

2- We discussed the minimum that this round Sukkah wall needs to be enclosed. Meaning how much of the circle does it need to be an actual wall. 

Whereas in a Sukkah with straight walls we have two opinions – 2 full walls and a Tefach, or three full walls and a Tefach- with a round circular Suka what percent of this wall needs to be enclosed. 

 

 

 

 

 

 

 

The Sefas Emes writes that he is unsure. Perhaps it needs to be at least half enclosed plus a tefach. On the other hand it may be that since it is a ‘single wall’, it needs to be 100% enclosed. 

3- We discussed the Mogen Avrohom’s opinion (OC, 634, 1) that since a round Suka must be large enough to fit a Kosher sized square Suka, (7×7 Tefachim) thus a corner in any Suka that doesn’t have a 7×7 space is problematic and one should not eat there! 

We continued with the opinion of the Bikurei Yakov from the Aruch La’Ner that takes this a step further and says that in the above picture of a round Suka that has a 7×7 square in the middle one cannot sit in the area outside the square. But the Mishnah Brura disagrees. 

4- Speaking of Pi and it’s approximation of 3 by the Gemara in many places, we mentioned the Chinuch 258 that the Chachomim were obviously aware that the number 3 is just a rounded figure to the nearest whole number. Therefore, in  the world of business, one needs to be exact. 

כל אמתא ברבועא אמתא ותרי חמשי באלכסונא, וכן כל שיש בהקפו שלושה טפחים יש בו רחב טפח, וכן כמה מרובע יתר על העגול, רביע, וכיוצא בכללים אלו, שלא אמרו זכרונם לברכה על הכוון הגמור כי אם בקרוב, ולכן אל תסמך בזה בחלוקת הדברים בין בני אדם.

Here it is in it’s entirety:

ספר החינוך רנ”ח

ועוד הרבה עניינים המתבארים בספרי חכמת החשבון וגימטריאות שיחלקו בין זוית נצבה לזוית נרוחת וזוית חדה, ואלו שלוש צורותיהן (זוית נצבה, זוית נרוחת, וזוית חדה) ובין משולש שוה הצלעות והמשולש אשר שתי הצלעות בלבד שוות, והוא נקרא משולש שוה השוקיים ובין משולש שאין צלע מכל צלעותיו שוות הנקרא המתחלף הצלעות, ובין מרובע ריבוע שוה למרובע אורך, ומרובע מעויין מרובע דומה למעויין, וכמה צדדין באלו לא יכיל קלף גדול לרוב הצורות שעשו בזה בעלי חכמת התשברת והשיעורין הנקראין אלהנדסה בעניינים אלה.

ומכל צד צריכין אנו להזהר הרבה במדידת הקרקעות.

 

ותזכור עם זה כי הכללים שכללו חכמים זכרונם לברכה בעניני החשבון, כגון מה שאמרו (עירובין נז, א)

כל אמתא ברבועא אמתא ותרי חמשי באלכסונא, וכן כל שיש בהקפו שלושה טפחים יש בו רחב טפח, וכן כמה מרובע יתר על העגול, רביע, וכיוצא בכללים אלו, שלא אמרו זכרונם לברכה על הכוון הגמור כי אם בקרוב, ולכן אל תסמך בזה בחלוקת הדברים בין בני אדם.

 

ואל תתמה איך יכתבו דבר בלתי מכוון והם אנשי אמת, אשר אלקים נצב בעדתם, כי הם לא נצרכו אל החשבונות כי אם בחשבון תחומי שבת או בזריעת הכלאים ונטיעתם וכיוצא באלו הדברים, ובזה מה שלא כוונו בו מביא אותנו לידי חומרא ואינו מזיק לשום אדם בממונו, ואף על פי כן העידו ברוב מקומות אלו, שאין החשבון מדוקדק שם, שאמרו בכל מקום ומקום כפי הראוי בו, היינו דלא דק ולחומרא לא דק, וכיוצא בזה שהודיעונו בכל מקום, שלא נתלה בהם מיעוט השגחה וידיעה בדבר מכל הדברים.

ויתר פרטי המצוה בבתרא ובמקומות אחרים [ח”מ סימן רל].

 

5- We mentioned the Mamor of the Tzemach Tzedek (previous shiur??) that the reason Pi is an infinite number is to symbolize the infiniteness of G-D.  

6- Before Tisha b’Av we spoke about the perplexing topic of the concerning the second Beis Hamikdosh. 

The Second Temple Jerusalem Beach Towel for Sale by Aryeh Weiss

As the Rambam writes, the builders used the plans of the first Mikdash but added some items as per the prophecy of Yechzkel. 

The question is as follows: The prophecy, detailing how the next Beis Hamikdosh should be built, was said during the 70 years of exile. So it must have meant the second one. So why didn’t they follow it? Was it because it was cryptic? Not decipherable? So it was not meant for the second and implied that there  would be a third? 

 If so, it means that while building it they were fully aware that eventually it will be destroyed….again?? 

We spoke about the solution of the Tosfes Yom Tov

התוספות יום טוב מסביר שנבואת יחזקאל נאמרה על בית המקדש השלישי, ולא על בית המקדש השני. משום כך שבי הגולה בנו את בית המקדש השני על בסיס תבנית בית המקדש הראשון, ורק בדברים מסוימים הסתייעו בנבואת יחזקאל.

בהמשך דבריו מסביר התוספות יום טוב מדוע בית המקדש השני לא נבנה על פי נבואת יחזקאל, אלא על פי התבנית של בית המקדש הראשון, ורק כמה דברים נעשו על פי נבואת יחזקאל:

לכך אני אומר שלפי שלא הייתה תשובתם הוגנת, לא יוכלו למלאותו בכל חלקי הבניין כמות שהוא, לפי שאותו בניין מיועד לגאולת עולם, שתהא הכבוד חונה לעולם, כעניין שנאמר שם: “ושכנתי בתוכם לעולם” (יחזקאל מג,ט). ומכל מקום, הואיל והיה ראוי להם – ראו כי טוב לבנות מעין אותו הבניין במקצת מן הדברים…

See also here what is found on line.