Shiur Sukkah 26a – 08/24/2021

BS”D

Suka 26a

Elul 16, 5781. August 24, 2021

1- Continuing on the topic of topic of העוסק במצוה פטור מן המצוה

We discussed the query of Reb Elchanon (BB 48, a) on the meaning of פטור. Does it mean a full complete פטור? Or is it just a ‘pass’; meaning that in reality he is obligated, but since he is occupied with another מצווה, he is allowed to pass this מצווה…? 

The difference would be with מצוות that have תשלומין. If one does not perform them at the correct right time, he is given a chance to do it at a later time. תשלומין

Second chances – Begin again now - toolshero

An example is הבדלה. If one does not have wine on מוצאי שבת then he can do הבדלה until Tuesday. 

Now if someone was very busy on מוצאי שבת with raising funds for פדיון שבויים and simple did not have the time to make הבדלה, can he do it on Sunday? 

If we say that he was פטור completely, then there would not be any תשלומין. On the other hand, if it was only a ‘pass’ or deferment then he should make הבדלה when his time frees up. 

Havdalah | nishima.com

2- Our Gemore discussed the obligation of an אבל ר”ל  to be in a Sukkah. The reason being is that despite the אבל’s mental turmoil, the Mitzvah of Sukkah should be able to bring about a certain level of focus to the אבל to spend time in the Sukkah. See last week’s shiur. 

 We mentioned the ספר  called תניא רבתי written by an unknown author. 

Interesting that we find numerous ספרים authored by the ראשונים that we have no clue at all (or there is uncertainty or doubt) as to its author. 

The famous one amongst them is the popular ספר החינוך

Perhaps it is a result of the first couple of pages of books that fray first. 

The Tanya writes that an אבל that was very much connected to a particular person who is deceased, can find a leniency and not obligating him to sit in a Sukkah. 

The Alter Rebbe, OC 640, 13, quotes this opinion. Here

כגון שהמת חביב לו מאוד ויש לו צער בסוכה שאינו יכול להיות טרוד שם באבלות כמו בביתו שישב שם בדד פטור מן הסוכה

3- We spoke about the various opinions about taking a trip on סוכות to a location that will not have a Sukkah

Forget Dogecoin -- These Stocks Could Go to the Moon | The Motley Fool

The question is based on the Rashi that says the פטור of ‘travelers are פטור from סוכה’. Rashi says that the purpose is לסחורה – commerce. Meaning that there is a ‘need’,  just like commerce. 

Is taking ones children on a trip a ‘need’ similar to a business trip? Perhaps not. One can say that all business trips are ultimately to ‘take kids on a trip’! 

Great Adventure: How a NJ amusement park goes Orthodox for Passover | The Times of Israel

On the other hand, a business trip is time sensitive. Trips of enjoyment can be done after Sukkos.  

4- We spoke about מצטער פטור מן הסוכה. That is only if the Sukkah was built in a way and location that was usable and comfortable. If and when unforeseen circumstances create a situation that would cause pain and/or discomfort to sit in the Sukkah, then one is indeed  מצטער פטור מן הסוכה. 

However, if one builds a Sukkah לכתחילה is such a place that is unusable, (such as in an unsafe area where sleeping there at night is not advisable) then he must eat in such a Sukkah despite his discomfort.

See the words of the Alter Rebbe. 640,6.

איזהו מצטער  זה שאינו יכול לאכוללג או לישן בסוכה מפני הרוח שמצערו או מפני הזבובים והפרעושיםלה וכיוצא בהן או מפני ריח רע שמריחין בתוך הסוכה וכשיצא ממנה ינצל מכל אלו.

במה דברים אמורים שנולד לו הצער במקרה אחר שעשה שם הסוכה אבל אם עשה סוכה במקום שידוע לו שיצטער אח”כ בה כגון שעשה במקום שהרוח מצויה ושולטת שם ואפילו עשה במקום שלא יהיה לו צער באכילה אלא שיהיה לו צער בשינה כגון שעשה ברחוב שאי אפשר לו לישן שם בנחת מחמת מורא הגנבים והליסטים הרי סוכה זו פסולה ואינו יוצא בה אפילו באכילה אף על פי שאין לו צער כלל בה לפי שכל סוכה שאינו יכול לאכול ולשתות ולטייל ולישן בה בנחת בלא שום צער אינה נקראת דירה כלל לפי שאינו דומה לביתו שיכול לעשות שם כל צרכו בנחתמב.

אבל מי שעשה סוכה ברחוב ואינו מתיירא בנפשו לישן שם בלילה אע”פ שמתיירא שלא יגנבו כלי תשמישו שבסוכה הרי זו כשרה שהרי היא ראויה לו לדירה כיון שאינו מתיירא לישן בה וכלי תשמישו יכול להכניסן בלילה לתוך הבית.

ומכל מקום לכתחלה אין לעשות סוכה ברחוב כמו שנתבאר בסי’ תרל”ז ע”ש

5- Form here we moved on to discuss the issue of a Sukkah that is on the street or on any public property. See here.

Kosher Restaurants with Sukkot: Global List 2014 • YeahThatsKosher

6- We discussed an interesting question of the Pri Megodim. OC, AA 691. If one finds himself in a peculiar position on the first night of Sukkos. He needs to choose to either sit in a Sukkah tonight, but by doing that, he will be unable bench Lulav and Esrog tomorrow morning. Or forgo the sitting tonight and get to a place where he will be able to bentch Lulav. Both Mitzvos are מן התורה .  What should one do? 

Stream Dilemma (n) a situation in which a difficult choice has to be made between two different things by Media Learning English | Listen online for free on SoundCloud

We spoke about brilliant point from the Pupa Rebbe שו”ת ויען יוסף. OC. 389. Reb Yosef Greenwald had a very tragic life but miraculously rebuilt it after WW2. See here.  

Pupa Rebbe Yosef Greenwald.jpg

His point: מצטער is פטור מן הסוכה. So if he will sit in the Sukkah, he will have צער that he cannot be מקיים Lulav and Esrog! ‘The pain of the soul is like the pain of the body’. 

So he is פטור מסוכה. He should therefore go for the Lulav. 

Debatable but interesting. 

A Gut Yor to all. 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.